Chairman and Director Present DIPD Vision

Chairman and Director Present DIPD Vision

In this article – written in Danish for a Danish audience – the Chairman and the Director argue that the spirit of democracy has left the bottle in countries in North Africa and the Middle East, and political parties will play a critical role in developing a democratic culture.

Institut for Flerpartisamarbejde åbner den 26. maj med det formål at udfylde et hul i dansk demokratistøtte og udviklingsbistand

De seneste måneders demokratibølge i Mellemøsten rammer regimer, som de fleste iagttagere betragtede som uimodtagelige for demokratiske reformer. Til sidst måtte flere af dem alligevel give efter for et dybtfølt krav fra almindelige borgere, unge som gamle, kristne som muslimer, fattige som rige, om retten til at leve under en demokratisk styreform.

Det er ikke bare overraskende og fascinerende, men også dybt bevægende og inspirerende. Både for mennesker i de lande hvor demokratiet er endt som en kulisse, og også for os der har vænnet os til at tage demokratiet for givet.

Når Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) officielt åbner i dag, kan det derfor ikke undre, at instituttet indleder med en konference, der sætter fokus på netop Egypten og Tunesien og hvordan danske partier – og andre aktører – kan bidrage konstruktivt til en demokratisk udvikling i disse to lande.

Der var næppe nogen, der havde fantasi til at forestille sig omvæltningerne i Mellemøsten, da et bredt flertal i folketinget vedtog loven om instituttets tilblivelse for præcist et år siden. Tværtimod var det udtryk for et længe næret ønske hos flere partier om at bidrage til det danske demokratiarbejde ude i verden.

Deltagelsen af demokratisk opbyggede og velfungerende partier, som ideologiske forskelle til trods kan repræsentere deres vælgere konstruktivt i flerpartisystemer, får fremover en plads i arbejdet med at udvikle og konsolidere nye såvel som ældre demokratier. Internationalt vokser erkendelsen af, at støtte til de politiske partier er ’the missing link’ i demokratibistanden. Det ændrer imidlertid ikke ved, at politiske partier også er det svageste led i mange demokratier, men underbygger tværtimod en gryende forståelse for, at demokratiske politiske partier er et væsentligt – hvis ikke det væsentligste – led i et demokrati.

Fra dansk side vil Institut for Flerpartisamarbejde bidrage til dette arbejde sammen med de danske politiske partier, andre danske aktører, og partnere i det internationale samfund.

De historiske eksempler fortæller os, at udviklingen efter politiske omvæltninger eller revolutioner sjældent følger et bestemt skema. Magthavere forsvinder, men de efterlader ofte strukturer, som nye institutioner og processer ikke uden videre kan få gjort kål på. Alt for ofte er der formelt set blevet indført demokratiske institutioner og processer, men det er ikke lykkedes at udvikle en egentlig demokratisk kultur. Derfor har Instituttet valgt at kalde sin 2011-2013 strategi for ”Politiske partier i en demokratisk kultur”.

For det er godt, at der bliver afholdt valg både lokalt og nationalt, men ikke godt nok hvis det almægtige regeringsparti af indlysende grunde vinder igen og igen. Godt at medier udover den statslige radio- og tv-station er tilladt, men ikke godt nok hvis deres uafhængighed kan betvivles. Godt at parlamentet består af flere politiske partier, men ikke godt nok hvis end ikke regeringspartiets medlemmer har reel indflydelse på beslutninger taget af et stærkt præsidentstyre. Og godt at det civile samfund får lov til at operere frit når det beskæftiger sig med sociale projekter, men ikke godt nok at det knægtes, når det tillader sig at stille de folkevalgte til ansvar.

Institutioner og processer kan etableres forholdsvis hurtigt. En grundfæstet demokratisk kultur vokser sig stærk gennem en længere periode. Det er hvad erfaringerne på demokratiområdet fortæller os.

Instituttet vil også lade sig inspirere af en anden vigtig erfaring fra de seneste årtiers arbejde på demokratiområdet: Ingen enkelt demokratisk institution eller proces alene er afgørende!

Et velfungerende parlament med klare spilleregler er et afgørende element; afholdelsen af frie og hemmelige valg ligeså. Det samme er eksistensen af et uafhængigt retssystem, frie medier og organisationer i det civile samfund, som kan sætte dagsordener og afprøve om de folkevalgte holder løfterne.

Hertil kommer så de politiske partier, som er en vigtig grundsten i stort set alle de former for demokrati, vi kender til i dag. Partierne er ideelt set vigtige demokratiske byggeklodser, fordi de gennem dialogen med deres medlemmer formulerer visioner om, hvordan samfundet bør udvikles og ressourcerne bruges. Gennem valghandlingen bidrager de til at kanalisere borgernes og vælgernes ønsker og prioriteringer frem til beslutninger i parlament og regering.

Det er imidlertid vigtigt for instituttet at fastslå, at vi ikke er en del af en import-eksport forretning, men snarere deltagere i en global dialog og erfaringsudveksling. Denne tilgang vil være en central del af den måde, som Institut for Flerpartisamarbejde vil etablere partnerskaber på. Vi kommer ikke rejsende med en færdig demokratipakke.

Hvordan det i praksis kan gøres bedst muligt bliver Instituttets første større engagement i Nepal en prøve på. Her vil bestyrelsen investere 3,5 millioner kroner for den første toårige periode fra puljen til tværpolitiske projekter i samarbejde med Storbritannien og Canada og andre internationale aktører. Siden en fredsaftale i 2006 mellem landets partier og maoistiske oprørere er udviklingen gået i den rigtige retning, men demokratiet er stadigskrøbeligt. Partiernes evne til at fungere som effektive talerør for forskellige befolkningsgrupper er afgørende for, om freden kan fastholdes, og for at parlamentets partier gennem et fredeligt samarbejde kan bidrage til den sociale og økonomiske udvikling, som befolkningen efterlyser.

Et engagement omkring politiske partier i et land som Nepal er både en vanskelig og følsom affære. Afgørende for Instituttets beslutning har været, at lederne af de seks største partier i Nepal alle har givet tilsagn om at deltage i projektet, og de vil alle deltage aktivt i det sekretariat, som skal styre projektets aktiviteter.

Dermed opfylder projektet ét af de afgørende principper, som Institut for Flerpartisamarbejde har fastlagt i sin strategi for 2011-2013: Stærk lokal forankring og reelt lokalt ejerskab.

Lokal forankring og lederskab skal sikre, at støtten til opbygning af et professionelt maskinrum i de politiske partier tager udgangspunkt i de nepalesiske partiers behov snarere end vores forestillinger om deresbehov. Støtten vil derfor blive skræddersyet til hvert enkelt parti baseret på en behovsanalyse og prioriteringer besluttet af det enkelte parti, men en del af indsatsen vil blive gennemført for alle i fællesskab.

Instituttet vil også inddrage de danske politiske partier i indsatsen i Nepal. Tanken er at etablere en gruppe bestående af repræsentanter for alle partier, som i samarbejde med sekretariatet i Kathmandu skal udvikle kurser på områder, hvor danske erfaringer har noget at byde på. Eksempelvis har danske partier mange års erfaring med at opbygge et partis rolle, funktioner og indflydelse på det lokale plan, hvilket mange partier i Nepal har vist interesse for at arbejde med.

Mahatma Gandhi sagde, at ”demokratiets ånd ikke kan påtvinges udefra. Den må komme indefra”. Det er også en grundlæggende erfaring fra den demokratibølge, som blev skudt i gang i Portugal i 1974, da officerer i et ublodigt kup væltede det 48 år gamle diktatur. Siden da har vi igen og igen set, at det hverken er muligt at eksportere eller importere en bestemt form for demokrati. Men gennem eftertænksom dialog og udveksling af erfaringer er det muligt at støtte de demokratiske reformer, som borgere selv tager initiativ til.

Om de politiske partier kommer til at få samme rolle i Nepal eller i Mellemøstens nye demokratier som i vore egne må tiden vise. Måske vil vi møde nye former for politiske partier og bevægelser, som kan levere relevante svar på de økonomiske og sociale udfordringer, landene står overfor.Uanset hvordan demokratiet organiseres, leverer det ikke per automatik løsninger på alle de ønsker og krav, en befolkning stiller.

Men Mellemøsten er i disse dage et bevægende eksempel på, at demokratiets ånd har en styrke, som ikke i længden kan holdes fanget i en flaske. At bidrage konstruktivt til denne udvikling er både et privilegium og en udfordring for Institut for Flerpartisamarbejde.

Download i PDF version