Skip to content

Archive for

Dr. Khafagy Presents Egyptian Women’s Charter

In a DIPD seminar on the role of political parties in Egypt, on 27 May in Copenhagen, Dr. Fatemah Khafagy pointed to the Women’s Charter as an example of how women in Egypt are being pro-active in defining their role in the future Egypt.

EGYPTIAN WOMEN’S CHARTER

EGYPTIAN WOMEN: PARTNERS IN THE REVOLUTION AND IN BUILDING DEMOCRATIC EGYPT

Egyptian women constitute half of Egypt. They have been active in January 25th revolution and side by side with men they demonstrated in main squares of Egypt, they spent the nights on streets to make sure that the revolution will not be hijacked or stopped, they nursed the wounded, lamented the dead, chanted and danced when they became victorious and also cleaned the aftermath when they withheld the demonstrations. They are still active in translating the slogans of the revolution: freedom, dignity and social justice to a reality in every Egyptian’s life. They are still participating in all Fridays demonstrations in public squares confirming that democracy that they and men promised Egypt to achieve will be fulfilled soon. They want to see the themes of the revolution Freedom, Dignity and Social Justice opening new opportunities for them to obtain equality and justice.

Egyptian women have agreed that the following are their demands which they will work hard to achieve but also demand others to join them in fulfilling them

First: With regard representation of women

Women should be represented in the committees that deal with drafting the constitution. Such representation should take into consideration their size in the population and their present and future role in building the society.

Women should also be sitting in all legislative committees and in all dialogue forums that discuss national issues.

Women should occupy 50 percent of the cabinet and should be in decision making positions in political parties electoral lists.

The new constitution should spell out clearly full equality between man and women in all spheres of life and the elimination of all sorts of discrimination against them.

The constitution should also state that the percentage of women should not be less than 40 percent in the parliament.

Selection for leadership posts and all positions should be based on qualifications and objective professional requirements and not on basis of gender.

Second: With regard to International conventions

The Egyptian government should hold its commitment to all international human rights conventions including the convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women.

Egyptian representation in International human rights committees should include women from government and non-government organizations

Third: With regard to social and economic rights.

Egyptian women particularly the poverty groups should have access to basic services to enable them to combine their roles at home and in society.It is a shame that 40 percent of Egyptian women are still illiterate in the age of information and technology. Without the use of technology the 25th revolution would not have succeeded

Only 16% of Egyptian full time workers are female. In the current times of insecurity a preference can be observed to first support men as the “traditional breadwinners” in getting out of unemployment. Therefore now even greater efforts are needed to support women claiming their economic rights. Women should have equal opportunities in accessing the labor market, credit, capital and skills training. At the work place women should face decent working conditions, prospects for advancement as well as security with regard to sexual harassment.

Fourth: With regard to legislation

All discriminatory legislation against women should be reviewed and redressed on basis of equality and justice. The Family Law in particular needs to be reformed to reflect human dignity and justice for all members of the family and protect the children

Fifth: Women and judiciary posts

Women graduates of law schools should have equal opportunity to acquire judiciary posts and climb the ladder up to being  judges and in all branches and ranks of the system.

Sixth: Women Machinery

Egyptian women demand an executive ministry for women’s affairs that can coordinate with all other ministries and ensure equal opportunities to all citizens.

Seventh: Media

A national policy should be formulated to reflect a positive image of women and to help create a culture with no discrimination against women.

Chairman and Director Present DIPD Vision

In this article – written in Danish for a Danish audience – the Chairman and the Director argue that the spirit of democracy has left the bottle in countries in North Africa and the Middle East, and political parties will play a critical role in developing a democratic culture.

Institut for Flerpartisamarbejde åbner den 26. maj med det formål at udfylde et hul i dansk demokratistøtte og udviklingsbistand

De seneste måneders demokratibølge i Mellemøsten rammer regimer, som de fleste iagttagere betragtede som uimodtagelige for demokratiske reformer. Til sidst måtte flere af dem alligevel give efter for et dybtfølt krav fra almindelige borgere, unge som gamle, kristne som muslimer, fattige som rige, om retten til at leve under en demokratisk styreform.

Det er ikke bare overraskende og fascinerende, men også dybt bevægende og inspirerende. Både for mennesker i de lande hvor demokratiet er endt som en kulisse, og også for os der har vænnet os til at tage demokratiet for givet.

Når Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) officielt åbner i dag, kan det derfor ikke undre, at instituttet indleder med en konference, der sætter fokus på netop Egypten og Tunesien og hvordan danske partier – og andre aktører – kan bidrage konstruktivt til en demokratisk udvikling i disse to lande.

Der var næppe nogen, der havde fantasi til at forestille sig omvæltningerne i Mellemøsten, da et bredt flertal i folketinget vedtog loven om instituttets tilblivelse for præcist et år siden. Tværtimod var det udtryk for et længe næret ønske hos flere partier om at bidrage til det danske demokratiarbejde ude i verden.

Deltagelsen af demokratisk opbyggede og velfungerende partier, som ideologiske forskelle til trods kan repræsentere deres vælgere konstruktivt i flerpartisystemer, får fremover en plads i arbejdet med at udvikle og konsolidere nye såvel som ældre demokratier. Internationalt vokser erkendelsen af, at støtte til de politiske partier er ’the missing link’ i demokratibistanden. Det ændrer imidlertid ikke ved, at politiske partier også er det svageste led i mange demokratier, men underbygger tværtimod en gryende forståelse for, at demokratiske politiske partier er et væsentligt – hvis ikke det væsentligste – led i et demokrati.

Fra dansk side vil Institut for Flerpartisamarbejde bidrage til dette arbejde sammen med de danske politiske partier, andre danske aktører, og partnere i det internationale samfund.

De historiske eksempler fortæller os, at udviklingen efter politiske omvæltninger eller revolutioner sjældent følger et bestemt skema. Magthavere forsvinder, men de efterlader ofte strukturer, som nye institutioner og processer ikke uden videre kan få gjort kål på. Alt for ofte er der formelt set blevet indført demokratiske institutioner og processer, men det er ikke lykkedes at udvikle en egentlig demokratisk kultur. Derfor har Instituttet valgt at kalde sin 2011-2013 strategi for ”Politiske partier i en demokratisk kultur”.

For det er godt, at der bliver afholdt valg både lokalt og nationalt, men ikke godt nok hvis det almægtige regeringsparti af indlysende grunde vinder igen og igen. Godt at medier udover den statslige radio- og tv-station er tilladt, men ikke godt nok hvis deres uafhængighed kan betvivles. Godt at parlamentet består af flere politiske partier, men ikke godt nok hvis end ikke regeringspartiets medlemmer har reel indflydelse på beslutninger taget af et stærkt præsidentstyre. Og godt at det civile samfund får lov til at operere frit når det beskæftiger sig med sociale projekter, men ikke godt nok at det knægtes, når det tillader sig at stille de folkevalgte til ansvar.

Institutioner og processer kan etableres forholdsvis hurtigt. En grundfæstet demokratisk kultur vokser sig stærk gennem en længere periode. Det er hvad erfaringerne på demokratiområdet fortæller os.

Instituttet vil også lade sig inspirere af en anden vigtig erfaring fra de seneste årtiers arbejde på demokratiområdet: Ingen enkelt demokratisk institution eller proces alene er afgørende!

Et velfungerende parlament med klare spilleregler er et afgørende element; afholdelsen af frie og hemmelige valg ligeså. Det samme er eksistensen af et uafhængigt retssystem, frie medier og organisationer i det civile samfund, som kan sætte dagsordener og afprøve om de folkevalgte holder løfterne.

Hertil kommer så de politiske partier, som er en vigtig grundsten i stort set alle de former for demokrati, vi kender til i dag. Partierne er ideelt set vigtige demokratiske byggeklodser, fordi de gennem dialogen med deres medlemmer formulerer visioner om, hvordan samfundet bør udvikles og ressourcerne bruges. Gennem valghandlingen bidrager de til at kanalisere borgernes og vælgernes ønsker og prioriteringer frem til beslutninger i parlament og regering.

Det er imidlertid vigtigt for instituttet at fastslå, at vi ikke er en del af en import-eksport forretning, men snarere deltagere i en global dialog og erfaringsudveksling. Denne tilgang vil være en central del af den måde, som Institut for Flerpartisamarbejde vil etablere partnerskaber på. Vi kommer ikke rejsende med en færdig demokratipakke.

Hvordan det i praksis kan gøres bedst muligt bliver Instituttets første større engagement i Nepal en prøve på. Her vil bestyrelsen investere 3,5 millioner kroner for den første toårige periode fra puljen til tværpolitiske projekter i samarbejde med Storbritannien og Canada og andre internationale aktører. Siden en fredsaftale i 2006 mellem landets partier og maoistiske oprørere er udviklingen gået i den rigtige retning, men demokratiet er stadigskrøbeligt. Partiernes evne til at fungere som effektive talerør for forskellige befolkningsgrupper er afgørende for, om freden kan fastholdes, og for at parlamentets partier gennem et fredeligt samarbejde kan bidrage til den sociale og økonomiske udvikling, som befolkningen efterlyser.

Et engagement omkring politiske partier i et land som Nepal er både en vanskelig og følsom affære. Afgørende for Instituttets beslutning har været, at lederne af de seks største partier i Nepal alle har givet tilsagn om at deltage i projektet, og de vil alle deltage aktivt i det sekretariat, som skal styre projektets aktiviteter.

Dermed opfylder projektet ét af de afgørende principper, som Institut for Flerpartisamarbejde har fastlagt i sin strategi for 2011-2013: Stærk lokal forankring og reelt lokalt ejerskab.

Lokal forankring og lederskab skal sikre, at støtten til opbygning af et professionelt maskinrum i de politiske partier tager udgangspunkt i de nepalesiske partiers behov snarere end vores forestillinger om deresbehov. Støtten vil derfor blive skræddersyet til hvert enkelt parti baseret på en behovsanalyse og prioriteringer besluttet af det enkelte parti, men en del af indsatsen vil blive gennemført for alle i fællesskab.

Instituttet vil også inddrage de danske politiske partier i indsatsen i Nepal. Tanken er at etablere en gruppe bestående af repræsentanter for alle partier, som i samarbejde med sekretariatet i Kathmandu skal udvikle kurser på områder, hvor danske erfaringer har noget at byde på. Eksempelvis har danske partier mange års erfaring med at opbygge et partis rolle, funktioner og indflydelse på det lokale plan, hvilket mange partier i Nepal har vist interesse for at arbejde med.

Mahatma Gandhi sagde, at ”demokratiets ånd ikke kan påtvinges udefra. Den må komme indefra”. Det er også en grundlæggende erfaring fra den demokratibølge, som blev skudt i gang i Portugal i 1974, da officerer i et ublodigt kup væltede det 48 år gamle diktatur. Siden da har vi igen og igen set, at det hverken er muligt at eksportere eller importere en bestemt form for demokrati. Men gennem eftertænksom dialog og udveksling af erfaringer er det muligt at støtte de demokratiske reformer, som borgere selv tager initiativ til.

Om de politiske partier kommer til at få samme rolle i Nepal eller i Mellemøstens nye demokratier som i vore egne må tiden vise. Måske vil vi møde nye former for politiske partier og bevægelser, som kan levere relevante svar på de økonomiske og sociale udfordringer, landene står overfor.Uanset hvordan demokratiet organiseres, leverer det ikke per automatik løsninger på alle de ønsker og krav, en befolkning stiller.

Men Mellemøsten er i disse dage et bevægende eksempel på, at demokratiets ånd har en styrke, som ikke i længden kan holdes fanget i en flaske. At bidrage konstruktivt til denne udvikling er både et privilegium og en udfordring for Institut for Flerpartisamarbejde.

Download i PDF version

UN Rights Chief: Institutional reform is key to a sustainable transition to democracy in the Middle East and North Africa

Institutional reform is key to a sustainable transition to democracy in the Middle East and North Africa, UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay stressed in her opening statement at the 17th session of the UN Human Rights Council in Geneva today Read more

Director Bjørn Førde: Welcome to the Institute

As Director of DIPD, it gives me great pleasure to welcome you to the world of DIPD. Through our website we intend to communicate actively with the Danish political parties, the Danish community interested in democratization, partners in developing countries as well as colleagues in the international community.

In the Strategy 2011-2011 on “Political Parties in a Democratic Culture”, we have stated very clearly that an important dimension of the establishment of the Institute is to provide Danish political parties with an opportunity of being directly and concretely involved in the part of Danish development cooperation that has to do with support for democratization in developing countries.

With regard to the political parties and their members, obviously the primary focus will be the projects implemented by each party – including general developments in the country where the party operates. Project updates, seminars, electoral campaigns, etc. will be featured on the DIPD website, and this will be linked to the websites of the political parties.

We hope that this information will also be of interest to a broader Danish audience interested in development cooperation in general and democracy and governance issues in particular. The Institute will also do its utmost to reach out to civil society organisations involved in areas that are part of the DIPD mandate – like human rights, gender, media, youth and civil society per se.

Of course we also see the website as a two-way channel for communication with partners in developing countries: we can keep them informed about what we are doing in different parts of the world, and they can provide inputs for our website about events, projects and knowledge products. This will be an important resource and inspiration for the Danish political parties.

It will finally be the ambition of the Institute to provide the Danish public with access to the international debate about support for political parties and party systems, not just the part of the debate that takes place among donors and think tanks in the Western world, but also the part which comes from political parties and democratic institutions in developing countries.

In conclusion: We will do our best to provide information about all of our activities as comprehensively and openly as resources allow. What you see on the website right now is just the start. We will need some time to populate all parts of the site, and in the process we will also get back to many of you for inputs and support.

Regards from

Signature, Director
Bjørn Førde
Director

Official launch of DIPD Thursday 26 May

DIPD is happy to officially launch the Institute in the Danish Parliament, Folketinget, where the idea of establishing such an institute was originally born across the political party lines. After lengthy debates, the Act was finally passed by Folketinget with a broad majority on the 26th of May 2010.

One year ago, May 26 2010, the Danish Parliament, Folketinget, adopted the act to establish the Danish Institute for Parties and Democracy with broad political consensus. DIPD is an independent institution financed by the Danish Official Development Assistance.

A Board representing all the political parties in Folketinget, different parts of Danish civil society and the international community started working in September 2010. In January the secretariat of DIPD was established, and the close cooperation with the Danish political parties and international partners was initiated along with the development of a strategy to guide the work of the Institute.

On the occasion of the official opening, DIPD will present its Strategy for 2011-13: “Political Parties in a Democractic Culture” that will guide our work and cooperation with partners, and the DIPD website will be launced. We are ready to deliver on the mandate given to us by Folketinget!

We are pleased to announce that Mr Søren Pind, Minister for Development Cooperation will officially open the Institute. It is an honor that many of our friends and colleagues from Denmark and around the world are able to join us at our opening to greet a new partner on the playing field. We are particularly thankful for the welcoming remarks from International IDEA, NDI and NIMD and from Dr. Gamal Soltan who will focus on the role of political parties in the new Egypt/Middle East/North Africa and how institutes like DIPD might be able to assist . The speeches will be followed by a reception.